Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem konferencji jest Eurocee Sp. z o.o. (zwana dalej Eurobuild Conferences) z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Sarmackiej 13/92, NIP: 951-23-41-913.
  2. Cena obejmuje: program dzienny konferencji, przerwy kawowe oraz lunch. Rejestracja nie obejmuje zakwaterowania. Noclegi uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
  3. Eurobuild Conferences zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
  4. Warunkiem udziału w konferencji jest odesłanie wypełnionego formularza zamówienia co jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Eurobuild Conferences a uczestnikiem (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  5. Rezygnacja z udziału w konferencji na 30 dni lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w konferencji w formie listu lub wiadomości elektronicznej na adres Eurobuild Conferences. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w wysokości 50% kwoty, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w konferencji w formie listu lub wiadomości elektronicznej na adres Eurobuild Conferences. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji.
  7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji, organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
  8. Nieobecność uczestnika na konferencji nie jest podstawą do zwolnienia z płatności w sytuacji gdy została wystawiona faktura pro-forma i płatność nie została dokonana przez zamawiającego przed konferencją.
  9. Płatność przelewem po otrzymaniu dokumentu pro-forma.